Waitzengrün (Waizengrün) (Heinrichsgrün) – Bleistadt (Graslitz)

Ore Mountains, Czech Republic, off-road trail Waitzengrün (Waizengrün) (Heinrichsgrün) – Bleistadt (Graslitz)