Stürmer, Klostergrab, Teplitz

Ore Mountains, Czech Republic, Stürmer, Klostergrab, Teplitz