Neue Stad, Niklasberg, Teplitz

Ore Mountains, Czech Republic, Neue Stad, Niklasberg, Teplitz