Moldau (Teplitz)

Ore Mountains, Czech Republic, Moldau (Teplitz)