Schwarzwasser Bach (Breitenbach, Johann-georgenstadt)

Ore Mountains, Czech Republic, stream Schwarzwasser Bach, Breitenbach, Johann-georgenstadt