paintings

WINGS


2 x ( 80 x 140 cm ), synthetic enamel, hardboard, 2004
thumbnail Zygaena ephialtes (Burnet-moth) thumbnail Parnassius apollo (Apollo butterfly) thumbnail Callimorpha dominula (Scarlet Tiger)
thumbnail Euchloron megaera (Verdant Hawk) thumbnail Lyropteryx apollonia (Apollo Metalmark) thumbnail Appias Melania (Grey Albatross)