Burnet-moth

Zygaena ephialtes

          details
Zygaena ephialtes (Burnet-moth)